Visie

De school biedt de leerlingen een brede intellectuele vorming aan met veel ontwikkelingskansen en aandacht voor al hun talenten. We willen de leerlingen laten groeien in zelfstandigheid, verantwoordelijkheidszin en weerbaarheid.

Christelijke waarden zijn voor de school een belangrijke inspiratiebron. We voeden onze leerlingen op tot oprechte mensen die verder kunnen kijken dan het eigenbelang en begaan zijn met het welzijn van de andere.

Het aangeboden onderwijs is doordacht, degelijk, vernieuwend en efficiënt georganiseerd. De lessen stimuleren leerlingen om te leren, bieden hen maximale leerkansen en houden de kwaliteit van hun leren hoog. Er is aandacht voor differentiatie binnen de klas. Hoe we evalueren ondersteunt het leerproces en het spoort leerlingen aan om verder energie in leren te investeren. De school oriënteert de leerlingen op een manier die zowel voor de leerlingen als de ouders transparant is.

Competenties worden extra in de verf gezet: met taal en informatie aan de slag gaan, kennis toepassen, creativiteit ontwikkelen, de aanleg om te leren aanspreken, moderne technologie gebruiken en sociale vaardigheid vergroten.

De klaslokalen zijn voorzien van goede infrastructuur en degelijke didactische werkmiddelen.

Lyceum Ieper - 2e jaar

We zijn een hartelijke school en dat merk je in onze dagelijkse omgang onder collega’s, met leerlingen en ouders. We houden rekening met problemen die een invloed kunnen hebben op het leerklimaat en de leerprestaties. De school ondersteunt de leerlingen met socio-emotionele begeleiding en leerbegeleiding. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) ondersteunt de werking van de school. Leerlingen voelen zich goed op school onder meer omdat ze op een correcte manier kunnen communiceren met elkaar, met leraren of directie en omdat de school voor structuur zorgt. De school geeft leerlingen inspraak en vraagt hun advies. Leerlingen kunnen dat o.a. via de leerlingenraad doen.

Leraren werken nauw samen met collega’s die hetzelfde vak geven en met collega’s die in dezelfde klas lesgeven. Ze overleggen om strategieën, lessen, projecten of initiatieven te ontwikkelen waarbij leerlingen zoveel mogelijk bijleren. In hun samen werken bewaren leraren een goed evenwicht tussen overleg en persoonlijke autonomie. Leraren krijgen kansen tot individuele ontplooiing en nascholing. Leraren kunnen op school nieuwe projecten, werkvormen of leermethodes uitproberen en ze krijgen er voldoende ademruimte. De pedagogische raad tekent samen met het directieteam het schoolbeleid uit.

Lyceum Ieper - ICT

De school wil dat de contacten met de ouders verlopen in een sfeer van openheid en vertrouwen. Onze communicatie met de ouders is eenvoudig, begrijpelijk en oprecht. De ouderraad is een belangrijk overlegorgaan.

De school onderhoudt goede contacten met het basisonderwijs en met de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs binnen onze scholengemeenschap zodat de overstap voor de leerlingen zo vlot mogelijk kan verlopen.