bool(false) Zorgbeleid - Lyceum Ieper
     

Zorgbeleid

Zorgbeleid 1ste graad Sint-Maartensscholen Ieper

Met het hele lerarenkorps en ons ondersteunend personeel staan we klaar om al onze leerlingen met de beste zorgen te omringen en met raad en daad bij te staan. Wij willen elke leerling op onze vijf scholen alle kansen bieden, ook een leerling met een beperking of een hulpvraag. Daarom hebben we een zorgbeleid opgesteld. Dit is een samenwerking tussen school, leerling en ouders.

Inschrijvingsprocedure

Om een gepast aanbod te kunnen doen voor leerlingen met hulpvragen is het eerst en vooral belangrijk om te weten over welke hulpvragen het gaat. Bij de inschrijving wordt daarom gevraagd naar mogelijke problemen en vroegere begeleiding. We vragen aan ouders om de nodige achtergrondinformatie (BASO-fiche, attesten, gemotiveerde verslagen) mee te brengen.

Zorgbeleid

Basismaatregelen en individuele maatregelen

Leerlingen met bepaalde leerproblemen, al dan niet met een diagnose, hebben recht op redelijke aanpassingen. In ons zorgbeleid werken we met basismaatregelen (voor iedereen) en individuele maatregelen (voor de afzonderlijke leerling).
Basismaatregelen zijn maatregelen waarvan we overtuigd zijn dat deze elke leerling ten goede komen. Individuele maatregelen zijn maatregelen die nodig zijn bij bepaalde problemen, maar die niet voor elke leerling nodig zijn.

Toekennen van maatregelen

Niet iedereen kan zomaar om het even welke individuele maatregel krijgen. Elke beperking, elk leerprobleem en elke leerling is anders. Elke situatie wordt individueel bekeken rekening houdend met de studierichting. Dit gebeurt in overleg met leerkrachten, leerlingenbegeleiding, directie en eventueel CLB.
We willen leerlingen stapsgewijs stimuleren in hun groei tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit is positief voor hun competentiegevoel en zelfvertrouwen. Een maatregel die nodig is in een eerste jaar kan soms niet meer nodig zijn in een vierde jaar. De individuele maatregelen zijn dan ook maar geldig voor u00e9u00e9n schooljaar.

Engagement van de school

Basismaatregelen voor iedereen

Elke school van onze scholengemeenschap engageert zich om onderstaande maatregelen voor elke leerling waar te maken.

Structuur in de klas

 • Duidelijk bordschema
 • Rustige omgeving

Instructies

 • Duidelijke instructies voor de leerlingen, indien nodig opgesplitst in deelinstructies.
 • Zoveel mogelijk afwisseling in de manier hoe de leerstof aangeboden wordt.

Aangeboden tekstmateriaal

 • Duidelijke bladspiegel
 • Duidelijk lettertype
 • Aandacht voor paginanummering en inhoudstafel

Taken, opdrachten, toetsen, examens

 • Haalbare opdrachten (aangepast aan leeftijd en gevolgde richting)
 • Tijdige planning voor taken, opdrachten, toetsen en examens
 • Duidelijke vraagstelling
 • Voldoende tijd bij toetsen en examens
 • Enkel aanrekenen van spelfouten bij taalvakken (bij andere vakken worden ze wel aangeduid)
 • Gerichte feedback na evaluaties

Geschreven notities door de leerling

 • Aandacht voor kwaliteit en tempo van het noteren

Agenda

 • Aanleren van efficiu00ebnt werken met de planningsagenda
 • Taken en opdrachten worden niet enkel gedicteerd, maar ook op het bord genoteerd

Leren en studeren

 • Aanbieden van tips om te leren studeren
 • Duidelijk maken van de verwachtingen voor elk afzonderlijk vak
 • Aanreiken van middelen om het vergeten van zaken te vermijden (voor de jongere leerlingen wordt een u2018vervoermapu2019 gebruikt)

Gevoel van basisveiligheid

 • Stimuleren van goede contacten in de klas en een goede klassfeer
 • Ondersteuning bieden bij conflicten
 • Eu00e9nduidig toepassen van de regels

Positieve betrokkenheid en positieve bekrachtiging

 • Aanmoedigen van de leerlingen
 • Geven van taakgerichte commentaren en concrete werkpunten
 • Geven van positieve opmerkingen en bevestigen van positief gedrag
 
 

Engagement van de leerling

 • De leerling engageert zich tot het goed functioneren in de klas.
 • De leerling werkt actief mee aan hetgeen de school en de leerkrachten proberen op te bouwen.
 • De leerling maakt, indien nodig, afspraken met de klassenleraar en/of leerlingbegeleiding en komt deze afspraken na. Hij signaleert tijdig moeilijkheden die zich bij bepaalde vakken voordoen.

Engagement van de ouders

 • De ouders maken de vraag om extra zorg bij de aanmelding/inschrijving bekend en motiveren deze vraag.
 • De ouders volgen het schoolwerk van hun zoon/dochter op, en nemen bij moeilijkheden contact met de klassenleraar op.
 • De ouders steunen wat de school en de leerkrachten proberen op te bouwen. Zij erkennen de taak en bevoegdheid van de leerkracht, en de praktische beperkingen bij het uitvoeren van bepaalde maatregelen.